Oferujemy

 

Wykonanie kompleksowych usług projektowych dla napięć: 110, 220, 400 i nawet 750kV!

Zakres naszych usług obejmuje m. in.:

Wykonywanie:

 

- dokumentacji koncepcyjnej (w tym studia wykonalności) w zakresie linii elektroenergetycznych wraz

  z projektowaniem konstrukcji słupów i ich badaniem

- dokumentacji koncepcyjnej stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych wraz z 
  projektowaniem budynków technologicznych i ich wyposażeniem w komplet wymaganych instalacji

- kompleksowej dokumentacji projektowej dla układów wyprowadzenia mocy z elektrowni i elektrociepłowni

- analiz możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej linii oraz projekty montażu przewodów z grupy
  HTLS (przewody o małym zwisie)

- projektów i instalacji systemu SOT (System Ochrony Technicznej)

- analiz systemów

- kompleksowej dokumentacji projektowej dla klientów na rynku krajowym i zagranicznym

 

Doradztwo:

 

- w zakresie sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej dla klientów krajowych i zagranicznych

- związane z prowadzeniem procesu wyboru realizatorów zadań budowlano-montażowych

- w zakresie optymalizacji doboru konstrukcji wsporczych dla linii elektroenergetycznych wraz z

  fundamentami oraz rozwiązań konstrukcyjnych stacji elektroenergetycznych

 

Specjalistyczny nadzór na każdym etapie realizacji inwestycji:

 

- specjalistyczny nadzór na etapie przygotowania dokumentacji i w realizacji projektów stacyjnych

- uczestniczenie specjalistów w badaniach odbiorowych osprzętu liniowego

- opracowywanie programów badań słupów oraz nadzorowanie przebiegu prób wytrzymałościowych

- udział w odbiorach konstrukcji stalowych

- oceny stanu technicznego eksploatowanych obiektów i konstrukcji energetycznych

- nadzory autorskie

 

 

 

 

Zespół ds. stacji elektroenergetycznych

Opracowuje kompleksowo dokumentację techniczną dla stacji napowietrznych i wnętrzowych o górnym napięciu: 110, 220, 400, 750kV, oraz średnich napięć: 6, 15, 20, 30kV, z uwzględnieniem wszystkich etapów projektowania.


Zakresem działalności projektantów zespołu ds. stacji elektroenergetycznych jest przygotowanie:

 • kompleksowej dokumentacji projektowej dla stacji elektroenergetycznych wszystkich napięć z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych
 • dokumentacji projektowej w oparciu o wymagane przez Klienta standardy techniczne (IEC, IEEE, GOST)
 • dokumentacji projektowej dla rozwiązań tradycyjnych jak i niekonwencjonalnych, wymagających indywidualnego podejścia oraz nowatorskiego spojrzenia na uwarunkowania zewnętrzne związane z budową stacji
 • prac geodezyjnych i geologicznych oraz dokumentacji formalno-prawnej związanej z lokalizacją stacji elektroenergetycznych
 • dokumentacji projektowej obiektów kubaturowych (np. budynków stacji wnętrzowych, nastawni, budynków technologicznych GIS 400, 220 110 kV, kiosków zabezpieczeń, budynków pompowni, kiosków zaworów itp.).

W szczególności nasi inżynierowie realizują projekty z uwzględnieniem wszystkich etapów projektowania w tym m.in.:

 • koncepcje
 • studia lokalizacyjne przedprojektowe
 • studia wykonalności
 • dokumentację przetargową dla realizacji inwestycji stacyjnych
 • projekty budowlane i wykonawcze stacji napowietrznych i wnętrzowych wraz z częścią kosztorysową oraz dokumentację powykonawczą
 • projekty przebudowy stacji w zakresie jw.
 • projekty elementów stacji, w tym:
     - obwodów pierwotnych
     - zabezpieczeń i automatyki wraz z systemami sterowania i nadzoru stacji
     - obiektów kubaturowych wraz z instalacjami
     - konstrukcji wsporczych i fundamentów
     - stanowisk transformatorów
     - odwodnienia i kanalizacji
     - uziemień i ochrony przeciwporażeniowej
     - ochrony odgromowej
     - oświetlenia zewnętrznego
     - systemów ochrony ppoż. transformatorów i przesuwników fazowych
     - systemu ochrony technicznej
 • prace geodezyjne związane z lokalizacją, budową i przebudową stacji
 • analizy techniczno-ekonomiczne oraz przeglądy, oceny i ekspertyzy stanu technicznego stacji i ich elementów
 • wytyczne technologii montażu dla doraźnych napraw, remontów, modernizacji stacji
 • uzgodnienia formalno-prawne do pozwolenia na budowę włącznie
 • nadzory autorskie
 • tworzenie i opiniowanie przepisów, norm i wytycznych projektowania
 • doradztwo i konsultacje w oparciu o najnowsze światowe osiągnięcia i rozwiązania
 • audyty uziemień.

Pracownicy zespołu ds. stacji elektroenergetycznych to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy realizacji wielu kluczowych projektów stacyjnych w KSE w Polsce jak i za granicą, w takich krajach jak: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Anglia, Angola, Botswana, Mozambik, Rwanda, Turcja, Irak.
Projektanci uczestniczą również w pracach grup roboczych komitetu studiów CIGRE.

Zespół ds. linii elektroenergetycznych

Opracowuje kompleksowo dokumentację techniczną dla linii napowietrznych i kablowych najwyższych napięć: 110, 220, 400, 750 kV, oraz średnich napięć: 6, 15, 20 kV, z uwzględnieniem wszystkich etapów projektowania

Zakresem działalności projektantów zespołu ds. linii elektroenergetycznych jest przygotowanie:

 • kompleksowej dokumentacji projektowej dla linii napowietrznych i kablowych wszystkich napięć
 • dokumentacji formalno-prawnej związanej z lokalizacją linii zgodna z wymogami prawa i normami technicznymi
 • analiz techniczno-ekonomicznych, projektów koncepcyjnych
 • projektów i badań konstrukcji stalowych (słupów, masztów antenowych, wież obserwacyjnych i innych
 • inwentaryzacji infrastruktury wraz z oceną stanu technicznego

oraz realizacja w zakresie:

 • doradztwa technicznego
 • prac geodezyjnych
 • prac rozwojowych dotyczących innowacyjności w zakresie linii elektroenergetycznych.

W szczególności nasi inżynierowie realizują projekty z uwzględnieniem wszystkich etapów projektowania w tym m.in.:

 • studia lokalizacyjne przedprojektowe, projekty koncepcyjne
 • dokumentację przetargową dla realizacji inwestycji liniowych
 • projekty budowlane i wykonawcze linii napowietrznych i kablowych wraz z częścią kosztorysową oraz dokumentację powykonawczą
 • projekty remontów i modernizacji linii w zakresie jw.
 • projekty elementów linii, w tym:
     - fundamentów
     - słupów
     - łańcuchów izolatorowych
     - nowych typów przewodów (w tym skojarzonych ze światłowodami)
     - uziemień i ochrony przeciwporażeniowej
     - oświetlenia przeszkodowego konstrukcji wysokich
 • projekty wież i masztów telekomunikacyjnych i obserwacyjnych
 • projekty elementów konstrukcyjnych stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych na słupach energetycznych
 • prace geodezyjne związane z lokalizacją, budową i remontami linii, stacji, wież i masztów
 • analizy techniczno-ekonomiczne oraz przeglądy, oceny i ekspertyzy stanu technicznego linii
 • prowadzenie i nadzór nad badaniami laboratoryjnymi realizowanymi we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi, uwzględniając:
     - badania wytrzymałościowe słupów i fundamentów
     - badania przewodów energetycznych – badania typu, zmęczeniowe i drganiowe
     - badania osprzętu sieciowego – badania typu, współpraca z przewodem
     - monitorowanie linii elektroenergetycznych – w zakresie obciążalności prądowej i obciążeń sadziowych
       przy wykorzystaniu systemów CAT-1W
 • wytyczne technologii montażu dla doraźnych napraw, remontów, modernizacji linii
 • uzgodnienia formalno-prawne do pozwolenia na budowę włącznie
 • nadzory autorskie
 • współtworzenie i opiniowanie przepisów, norm i wytycznych projektowania
 • doradztwo i konsultacje w oparciu o najnowsze światowe osiągnięcia i rozwiązania.

Ponadto projektanci uczestniczą w pracach grup roboczych komitetu studiów CIGRE.

Zespół Telekomunikacji Energetycznej

Opracowuje kompleksowo dokumentację techniczną z uwzględnieniem wszystkich faz projektowania tzn. analizy, koncepcje, ewentualnie inne prace studialne, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, harmonogramy realizacji itp. dla wszystkich środków łączności w energetyce.

Zakresem działalności projektantów Zespołu Telekomunikacji Energetycznej jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla następujących środków łączności w energetyce:

 • urządzenia teletransmisji światłowodowej PDH, SDH, telezabezpieczeń
 • urządzenia teletransmisji radiowej wraz z systemami antenowymi (radiodostęp, radiolinie i maszty antenowe)
 • kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe i metaliczne, (napowietrzne, doziemne i dokanałowe) wraz z dokumentacją prawną
 • sieci komputerowe LAN i WAN oraz okablowanie strukturalne
 • urządzenia zasilania gwarantowanego AC i DC
 • centrale telefoniczne, łączność bezprzewodowa DECT, instalacje telefoniczne
 • instalacje systemu SOT (System Ochrony Technicznej), w tym system sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu, telewizja dozorowa, instalacje alarmu pożaru

Zespół Telekomunikacji Energetycznej oferuje także kompleksową realizację instalacji telekomunikacyjnych "pod klucz", od organizacji dostaw poprzez realizację montażu, uruchomienie i pomiary, szkolenie obsługi, opracowanie dokumentcji powykonawczych i instrukcji eksploatacji aż do przekazania instalacji zamawiającemu.

Zakres realizacji "pod klucz" to:

 • montaż urządzeń teletransmisji światłowodowej i telezabezpieczeń
 • układanie kabli światłowodowych i metalicznych wraz z zakończeniami
 • wykonawstwo instalacji radiodostępu
 • wykonawstwo sieci komputerowych LAN i WAN oraz okablowania strukturalnego
 • wykonawstwo instalacji systemu SOT

Projektanci/montażyści Zespołu Telekomunikacji Energetycznej to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy realizacji wielu kluczowych projektów w Polsce.

Projektanci/montażyści posiadają stosowne certyfikaty i licencje firm SIEMENS, MARCONI, LEGRAND, Cisco, 3M, MMC, R&M, uprawniające ich do wykonywania montażu, świadczenia serwisu i udzielania gwarancji. Projektanci/montażyści posiadają certyfikaty PISA w zakresie projektowania, montażu i konserwacji urządzeń SOT oraz certyfikaty CNOB-PIB w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów SAP.

ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA posiada koncesję wydaną przez MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.